SUPER PAKIET | DARMOWA WYSYŁKA I CHUSTA W LEPSZEJ CENIE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

I. DEFINICJE

1 Konsument - Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, dokonujący czynności w Serwisie w celu nie związanym prowadzoną działalnością gospodarczą.

2 Konto - wydzielona dla Użytkownika część Serwisu, w której może przeglądać i aktualizować swoje dane, składać zamówienia oraz wykonywać inne czynności w ramach funkcji w nim dostępnych.

3 Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która kupiła lub zamierza kupić jakikolwiek produkt w Serwisie lub w inny sposób dopuszczony przez Lekko.

4 Przedsiębiorca - Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, dokonujący czynności w Serwisie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5 Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu.

6 Serwis - Serwis Lekko prowadzony na stronie internetowej pod adresem: lekkowear.com wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część.

7 Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada Konto.

8 Lekko - Lekko Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 91, 52-232 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, pod nr KRS 0000759724, NIP 8992854145, REGON 381897561.

II. SERWIS LEKKO

1 Serwis stanowi sklep internetowy, w ramach którego można zakupić chusty antysmogowe, akcesoria odzieżowe oraz inne towary w nim dostępne, na zasadach określonych w Regulaminie.

2 W ramach Serwisu Użytkownik może również korzystać z Konta.

3 Korzystanie z Serwisu wymaga:

a. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;

b. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome w wersji 61 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 56 lub nowszej albo Safari w wersji 11.0 lub nowszej;

c. włączonej akceptacji plików Cookie i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej;

d. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows).

4 Lekko zobowiązuje się, że Serwis i Konto będą dostępne przez co najmniej 80% czasu w skali miesiąca. Przez resztę czasu Serwis lub Konto może być niedostępny na przykład z powodu aktualizacji, dodawania nowych funkcji, usuwania funkcji, które się nie sprawdziły lub naprawy błędów lub awarii.

5 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem nie może wykorzystywać Serwisu lub Konta do innych działań niż określone w Regulaminie, w tym do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Serwisu lub Konta w celu poznania ich idei i zasad ani do modyfikowania w jakikolwiek sposób Serwisu lub Konta. Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem nie może również dostarczać za pomocą Serwisu lub Konta treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub obraźliwych.

III. KONTO

1 Osoba lub podmiot chcący zostać Użytkownikiem musi założyć Konto w Serwisie.

2 W celu założenia Konta należy zarejestrować się w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail (e-mail ten będzie stanowił login do Konta) i hasło. Lekko może również wymagać podania innych danych w procesie rejestracji. Oprócz podania powyższych danych należy zaakceptować Regulamin i politykę prywatności, jeżeli taka będzie stosowana. Aktywacja Konta może wymagać ponadto potwierdzenia zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

3 Od momentu zakończenia rejestracji Użytkownik może korzystać z Konta. Od tego momentu Użytkownika łączy ze Lekko umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Lekko udostępnia Użytkownikowi Konto. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony. Treść tej umowy w całości określa Regulamin.

4 Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Lekko udostępnia Użytkownikowi Konto.

5 Użytkownik w Koncie powinien najpóźniej w momencie dokonywania zakupu uzupełnić swoje dane, dane osoby reprezentującej oraz dane adresowe.

5 Użytkownik loguje się do Konta wpisując swój login (e-mail) i hasło podane przy rejestracji.

6 Użytkownik musi chronić swój login i hasło i nie ujawniać ich innym osobom. Z Konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego Konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić i rozważyć konieczność zastrzeżenia karty płatniczej podanej w Koncie.

IV. ZAKUP

1 Kupujący może kupić w Serwisie produkty w nim oferowane.

2 W celu dokonania zakupu Kupujący musi:

a. wybrać produkt lub produkty;

b. podać swoje dane oraz adresu do dostawy produktów;

c. podać dane osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli Kupujący jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną,

d. wybrać sposób zapłaty;

e. zaakceptować zakup poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Serwisie.

3 Kupujący nie musi posiadać Konta w Serwisie, żeby dokonać zakupu. Jeżeli jednak Kupujący posiada Konto w Serwisie (jest Użytkownikiem) to podczas dokonywania zakupu nie musi podawać swoich danych, danych dostawy ani danych osoby reprezentującej (jeżeli podał je wcześniej w Koncie) ale musi zalogować się do Konta.

4 Kupujący może kupić produkt oferowany w Serwisie również w inny sposób jeżeli wyrazi na to zgodę Lekko np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie, w którym Lekko otrzyma od Kupującego wiadomość elektroniczną, w której Kupujący akceptuje warunki zakupu produktu.

5 Umowa sprzedaży produktu następuje z momentem otrzymania przez Kupującego w Serwisie lub na jego poczcie elektronicznej przesłanej przez Lekko informacji o dokonaniu zakupu.

6 Po dokonaniu zakupu, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem tego zakupu.

V. DOSTAWA

1 Dostawa jest realizowana:

a. wyłącznie do krajów wskazanych w Serwisie;

b. na adres podany przez Kupującego w Koncie, a jeżeli Kupujący nie ma Konta to na adres podany podczas dokonywania zakupu,

c. w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Lekko płatności za produkt oraz kosztów dostawy,

d. za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób, jeżeli Lekko udostępni inny sposób w Serwisie.

2 Koszty dostawy są wskazane każdorazowo w Serwisie przed dokonaniem zakupu.

3 Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca to z chwilą wydania produktu dostawcy przechodzi na tego Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.

4 Lekko może umożliwić osobisty odbiór produktu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł odebrać produkt w miejscu wskazanym przez Lekko w Serwisie.

VI. PŁATNOŚCI

1 Cena produktu wskazana w Serwisie stanowi cenę orientacyjną. Ostateczna cena produktu określana jest w trakcie dokonywania zakupu po podaniu przez Kupującego miejsca dostawy. Miejsce dostawy wpływa na rodzaj i wysokość podatków związanych z zakupionym produktem. Przed ostatecznym zaakceptowaniem przez Kupującego zakupu, Lekko wskazuje mu ostateczną cenę brutto produktu tj. uwzględniającą już podatek VAT. Kupujący spoza Unii Europejskiej mogą być zobowiązani do zapłaty dodatkowo cła lub innych podatków.

2 Wszelkie płatności mogą być dokonane wyłącznie za pomocą sposobów wskazanych w Serwisie.

3 Jeżeli płatność będzie dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnionych w Serwisie to Lekko może odmówić zawarcia umowy sprzedaży jeżeli taka płatność nie mogła dojść do skutku z jakiegokolwiek powodu.

5 W przypadku, gdy przeprowadzenie płatności będzie dokonywane z użyciem karty płatniczej to Kupujący musi podać wszystkie wymagane dane tej karty płatniczej. Podana karta płatnicza musi zapewniać możliwość płatności online i być ważna, musi być wydana dla Kupującego, nie może być zastrzeżona lub zablokowana. Na rachunku, do którego kara została wydana, Kupujący powinien zapewnić środki w celu dokonania płatności.

6 Jeżeli Kupujący kupił produkt za pośrednictwem poczty elektronicznej to płatność za ten produkt powinna nastąpić przelewem na numer rachunku podany Kupującemu przez Lekko.

7 Cena produktu może być płatna w polskich złotych, w dolarach amerykańskich, w euro lub w innej walucie wskazanej w Serwisie. To Kupujący określa w jakiej walucie z dostępnych w Serwisie ma być podana cena produktu i ma dojść do zapłaty za produkt. To Kupujący ponosi koszty przewalutowań jeżeli płaci za produkt z rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta jaką wybrał jako waluta zapłaty za produkt.

8 Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Lekko faktur w postaci elektronicznej. Faktury te będą przesyłane na adres e-mail Kupującego. Lekko może też dostarczyć Kupującemu fakturę w formie pisemnej. Kupujący może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail sales@lekkowear.com.

VII. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1 Lekko zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.

2 Lekko i Kupujący będący Przedsiębiorcą wyłączają w całości odpowiedzialność Lekko z tytułu rękojmi za towar wobec nabytych produktów.

3 Lekko udziela gwarancji na sprzedane produkty. Treść i warunki gwarancji określone są w Serwisie. Klient może w każdym momencie żądać przesłania gwarancji na papierze lub na innym trwałym nośniku informacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu na adres siedziby lub adres e-mail Lekko. Uprawnienie to Kupujący może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego nieużywanego produktu w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

2 W przypadku odstąpienia, umowę sprzedaży produktu uznaje się za niezawartą

3 Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.

4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5 Lekko zwraca Kupującemu otrzymaną płatność za odesłane przez Kupującego produkty w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia Lekko oświadczenia o odstąpieniu. Lekko może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanych produktów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanych produktów . Zwrot płatności następuje w walucie w jakiej Lekko otrzymał zapłatę za dany produkt.

6 Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

IX. KONTAKTY I DANE

1 Lekko będzie się kontaktował z Użytkownikiem przesyłając wiadomość na podany w Koncie adres e-mail. Lekko będzie się kontaktował z Kupującym niebędącym Użytkownikiem przesyłając wiadomość na podany w trakcie dokonywanie zakupu adres e-mail.

2 Użytkownik lub Kupujący niebędący Użytkownikiem może kontaktować się ze Lekko przesyłając wiadomość na adres sales@lekkowear.com lub dzwoniąc na numer podany w Serwisie.

3 Dane Użytkownika podane w ramach rejestracji lub później zaktualizowane w Koncie oraz dane Kupującego niebędącego Użytkownikiem podane w trakcie dokonywania zakupu muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw inny osób.

4 Lekko zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika lub Kupującego niebędącego Użytkownikiem, np. w drodze kontaktu telefonicznego

5 W razie zmiany danych Użytkownika, które zostały podane podczas rejestracji lub podane w Koncie, Użytkownik musi niezwłocznie zaktualizować te dane za pośrednictwem odpowiednich funkcji w Koncie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Do czasu aktualizacji danych Lekko przesyła wiadomości do Użytkownika na dotychczas podany adres e-mail, telefonuje na dotychczasowy numer telefonu oraz dostarcza produkty na dotychczasowy adres do dostaw.

X. REKLAMACJE

1 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem może składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Konta lub związane z produktami lub dostawą a także w inny sposób związane ze Lekko:

a. na adres siedziby Lekko, w formie pisemnej, z dopiskiem: Reklamacja; lub

b. przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail sales@lekkowear.com.

2 Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika lub Kupującego nie będącego Użytkownikiem składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

3 Lekko rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika lub Kupującego nie będącego Użytkownikiem. W bardziej skomplikowanych przypadkach Lekko może kontaktować się z Użytkownikiem lub Kupującym nie będącym Użytkownikiem, żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.

4 Użytkownik lub Kupujący nie będący Użytkownikiem, którzy są Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. BLOKADA KONTA

1 Lekko może zablokować Konto Użytkownika w razie, gdy:

a. będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że karta płatnicza, z której korzysta Użytkownik nie należy do niego (nie została mu wydana przez bank);

b. będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Konto Użytkownika.

2 O blokadzie Lekko poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na jego adres e-mail.

3 Blokada może zostać również nałożona na wniosek Użytkownika. W tym celu Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres e-mail Lekko.

4 Jeżeli Użytkownika nie zgadza się z blokadą lub chce zdjąć blokadę musi wysłać wiadomość na adres e-mail sales@lekkowear.com. Lekko postara się wyjaśnić sytuację i przywrócić możliwość korzystania z Konta lub przekaże Użytkownikowi co musi zrobić, żeby przywrócona została taka możliwość.

5 Lekko może również samodzielnie zdecydować o zdjęciu blokady.

XII. ZAMKNIĘCIE KONTA

1 Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres sales@lekkowear.com z prośbą o usunięcie własnego Konta. Lekko Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia Konta w ciągu czternastu dni. Taka prośba Użytkownika oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Lekko udostępnia Użytkownikowi Konto.

2 Lekko może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Lekko udostępnia Użytkownikowi Konto. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Lekko może to jednak zrobić tylko z ważnego powodu, za który uważa się wyłącznie jeden z poniższych powodów:

a. jeżeli okaże się, że karta płatnicza, z której korzysta Użytkownik nie należy do niego (nie została mu wydana przez bank);

b. jeżeli Użytkownik wykorzysta lub spróbuje wykorzystać Serwis do popełnienia przestępstwa;

c. jeżeli Użytkownik będzie zalegał przez 30 dni z zapłatą wobec Lekko kwoty wynoszącej co najmniej 200 zł lub 50 USD lub 50 EUR, i pomimo otrzymania ponaglenia nie ureguluje tej kwoty w całości w terminie kolejnych 14 dni od otrzymania ponaglenia;

d. Użytkownik nie skorzystał z Konta przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu;

e. Lekko postanowi zamknąć Serwis (wtedy wypowiedzenie umowy otrzymają wszyscy Użytkownicy).

3 Oświadczenie o wypowiedzeniu Lekko wyśle na adres e-mail Użytkownika. Umowa ustaje z upływem 30 dni od momentem otrzymania przez Użytkownika tego oświadczenia. Od tego momentu Użytkownik nie może korzystać z Konta.

XIII. ZMIANY REGULAMINU

1 Lekko zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:

a. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Lekko aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

c. wprowadzenie nowych produktów lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,

d. poprawa przez Lekko istniejących funkcji, produktów lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Lekko, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,

e. rezygnacja z niektórych funkcji, produktów lub usług lub zmiana istniejących funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Lekko ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie lub oferowania produktu, spowodowaną wycofaniem usługi, produktu lub funkcji z oferty Lekko albo ustaniem umowy Lekko z podmiotem, z którego usług Lekko korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję lub oferując produkt, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,

f. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników.

2 Lekko poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników.

3 Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkowników od terminu określonego przez Lekko, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 2 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail sales@lekkowear.com. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy wiążącej go z Lekko przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

4 Kupującego nie będącego Użytkownikiem obowiązuje wersja Regulaminu aktualna na moment zawarcia umowy sprzedaży danego produktu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Prawem właściwym, o ile przepisy prawa miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika lub Kupującego tego nie zabraniają, jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia Regulaminu.

2 Użytkownik i Kupujący nie będący Użytkownikiem ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

3 Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.

4 Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów z Użytkownikami lub Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby Lekko. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Użytkownikami lub Kupującymi będącymi Konsumentami spoza Unii Europejskiej jest sąd właściwy dla siedziby Lekko, chyba że stosowne, wiążące przepisy stanowią odrębnie.

5 Lekko informuje, że:

a. nie stosuje kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,

b. nie pobiera od Użytkownika kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych.

6 Językiem porozumiewania się jest język polski lub język angielski. Lekko może na prośbę Użytkownika lub Kupującego porozumiewać się z nim również w języku wskazanym w tej prośbie.